Geen gebrek

Het ontbreekt mij aan? Psalm 23 – De Heere is mijn Herder
   
Voedsel? Hij doet mij nederliggen in grazige weiden!
   
Rust? Hij voert mij aan stille wateren!
   
Herstel? Hij verkwikt mijn ziel!
   
Leiding? Hij leidt mij in het spoor der gerechtigheid!
   
Een levensdoel? Om Zijns Naams wil!
   
Vrede? Al ging ik ook door een dal der schaduw des doods, ik zou geen kwaad vrezen!
   
Gezelschap? Want Gij zijt met mij!
   
Bescherming? Uw stok en Uw staf!
   
Troost? Die vertroosten mij!
   
Gemeenschap? Gij richt een tafel toe voor mijn aangezicht!
   
Overwinning? Tegenover mijn tegenpartijders!
   
Vreugde? Gij maakt mijn hoofd vet met olie, mijn beker is overvloeiende!
   
Zegen? Immers zullen het goede en de weldadigheid!
   
Genade? Al de dagen mijns levens!
   
Heerlijkheid? En ik zal in het huis des Heeren blijven!
   
Een schone toekomst In lengte van dagen
Previous post
Next post

Comments are closed.